orange obox

נשמת כל-חי תברך את-שמך יי אלהינו, ורוח כל-בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו - תמיד, מן העולם ועד-העולם אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם, בכל-עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה.
אלהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל-בריות, אדון כל-תולדות, המהלל בכל-התשבחות, המנהג עולמו בחסד, ובריותיו ברחמים. ויי (אלהים אמת) [ער], לא ינום ולא יישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים, ורופא חולים, פוקח עורים, וזוקף כפופים, המשיח אלמים, והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים.
ואלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקין להודות לך יי אלהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורב רבי רבבות פעמים, הטובות נסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו - מלפנים ממצרים גאלתנו, יי אלהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובשבע כלכלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחלאים רעים ורבים דליתנו. עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך. על-כן אברים שפלגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו, ויברכו, וישבחו, ויפארו, וישוררו, את-שמך מלכנו תמיד. כי כל-פה לך יודה, וכל-לשון לך תשבח, וכל-עין לך תצפה, וכל-ברך לך תכרע, וכל-קומה לפניך תשתחוה. והלבבות ייראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, כל עצמותי תאמרנו, יי מי כמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגזלו: שועת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, וכתוב, רננו צדיקים ביי, לישרים נאוה תהילה:
בפי ישרים תתרומם,
ובשפתי צדיקים תתברך,
ובלשון חסידים תתקדש,
ובקרב קדושים תתהלל,
במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל-היצורים לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח, על-כל-דברי שירות ותשבחות דוד בן-ישי עבדך משיחך.
ובכן, ישתבח שמך לעד -מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמים ובארץ, כי לך נאה יי אלהינו ואלהי אבותינו - לעולם ועד. א.שיר ב.ושבחה, ג.הלל ד.וזמרה, ה.עז ו.וממשלה, ז.נצח, ח.גדלה ט.וגבורה, י.תהלה יא.ותפארת, יב.קדשה יג.ומלכות. ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד-עולם, אתה אל.
» הסידור הסלולרי