orange obox

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם
אכל מזונות יאמר: על המחיה ועל הכלכלה
שתה יין יאמר: על הגפן ועל פרי הגפן
אכל פירות מז' מינים יאמר: על העץ ועל פרי העץ
ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו, לאכל מפריה ולשבע מטובה. רחם יי אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ועל הר ציון משכן כבודך, ועל מזבחך ועל היכלך. ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו, והעלנו לתוכה, ושמחנו בבנינה, ונברכך עליה בקדשה ובטהרה
בר"ח יאמר: ‎וזכרנו לטובה ביום ראש חדש הזה
בחוה"מ סוכות יאמר: ושמחנו ביום חג הסוכות הזה ביום מקרא קדש הזה,
בחוה"מ פסח יאמר: ושמחנו ביום חג המצות הזה ביום מקרא קדש הזה,
כי אתה טוב ומטיב לכל, ונודה לך יי אלהינו על הארץ ועל
פרי הגפן / פרי גפנה
המחיה ועל הכלכלה / מחיתה ועל כלכלתה
הפירות / פירותיה‏
ברוך אתה יי על הארץ ועל
פרי הגפן / פרי גפנה
המחיה ועל הכלכלה / מחיתה ועל כלכלתה
הפירות / פירותיה
» הסידור הסלולרי